کجا رو ترجمه کنم؟

classic Classic list List threaded Threaded
6 messages Options
Sasan Namiranian Sasan Namiranian
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

کجا رو ترجمه کنم؟

حسین دو تا لینک داده بود که اولویت ترجمه‌مون رو روی اون‌ها بزاریم و الان
اون‌ها ترجمه شده‌ند. الان کجا رو ترجمه کنیم؟ هر قسمت که دوست داشتیم؟ من حدود
۱۰ تا Suggest داشتم چرا کسی اون ها رو تایید نمی‌کنه؟
--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/fa/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted
Afshin Falatooni Afshin Falatooni
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [fa-discuss] کجا رو ترجمه کنم؟

سلام.
مسؤل تأیید ترجمه‌های پیشنهاد‌شده فعلاً فقط با حسین جان است.
من یکی دو روز پیش که با ایشان صحبت می‌کردم، نظرشان این بود که اولویت بعدی
ترجمه صفحه‌گسترده است که بیش از ۶۰۰۰ رشته است.
حالا احتمالاً خودشان بیش‌تر توضیح خواهند داد...

2011/8/18 Sasan Namiranian <[hidden email]>

> حسین دو تا لینک داده بود که اولویت ترجمه‌مون رو روی اون‌ها بزاریم و الان
> اون‌ها ترجمه شده‌ند. الان کجا رو ترجمه کنیم؟ هر قسمت که دوست داشتیم؟ من
> حدود
> ۱۰ تا Suggest داشتم چرا کسی اون ها رو تایید نمی‌کنه؟
> --
> Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
> Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
> List archive: http://listarchives.libreoffice.org/fa/discuss/
> All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
> deleted
>--
*http://falatooni.ir* <http://falatooni.ir>
--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/fa/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted
Hossein Noorikhah Hossein Noorikhah
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [fa-discuss] Re: [fa-discuss] کجا رو ترجمه کنم؟

سلام،

با ترجمۀ بخش‌های مهم لیبره آفیس، تقریباً 50% درصد واژه‌های موجود در این
نرم‌افزار به فارسی برگردانده شده است. اما هنوز یک بخش پراستفاده یعنی «صفحه
گسترده» به طور کامل ترجمه نشده که از اهمیت زیادی هم برخوردار می‌باشد. این
بخش، در پوتل با نام ماژول SC قابل مشاهده بوده و تقریباً شامل 6000 رشته ترجمه
نشده است.


اولویت فعلی ترجمۀ لیبره آفیس، ترجمۀ این بخش است. برای ترجمه، از پیوند زیر
استفاده کنید:

SC

https://translations.documentfoundation.org/fa/libo34x_ui/sc/source/ui/src.po/translate/?unitstates=untranslated

علاوه بر این، می‌توانید در ترجمۀ بخش‌هائی که تعداد کمی رشتۀ ترجمه نشده
دارند، کمک کنید. به طور خاص، 3 بخش زیر مهم هستند:

Crashrep
https://translations.documentfoundation.org/fa/libo34x_ui/crashrep/translate.html?unitstates=fuzzy,untranslated

Report Design
https://translations.documentfoundation.org/fa/libo34x_ui/reportdesign/translate.html?unitstates=fuzzy,untranslated

Chart 2
https://translations.documentfoundation.org/fa/libo34x_ui/chart2/translate.html?unitstates=fuzzy,untranslated
این مطلب در وبلاگ لیبره آفیس فارسی:
http://libreoffice.ir/blog/1390/05/sc-translation/

حسین

2011/8/18 Afshin Falatooni <[hidden email]>

> سلام.
> مسؤل تأیید ترجمه‌های پیشنهاد‌شده فعلاً فقط با حسین جان است.
> من یکی دو روز پیش که با ایشان صحبت می‌کردم، نظرشان این بود که اولویت بعدی
> ترجمه صفحه‌گسترده است که بیش از ۶۰۰۰ رشته است.
> حالا احتمالاً خودشان بیش‌تر توضیح خواهند داد...
>
> 2011/8/18 Sasan Namiranian <[hidden email]>
>
> > حسین دو تا لینک داده بود که اولویت ترجمه‌مون رو روی اون‌ها بزاریم و الان
> > اون‌ها ترجمه شده‌ند. الان کجا رو ترجمه کنیم؟ هر قسمت که دوست داشتیم؟ من
> > حدود
> > ۱۰ تا Suggest داشتم چرا کسی اون ها رو تایید نمی‌کنه؟
> > --
> > Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
> > Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
> > List archive: http://listarchives.libreoffice.org/fa/discuss/
> > All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
> > deleted
> >
>
>
>
> --
> *http://falatooni.ir* <http://falatooni.ir>
> --
> Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
> Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
> List archive: http://listarchives.libreoffice.org/fa/discuss/
> All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
> deleted
>
--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/fa/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted
Afshin Falatooni Afshin Falatooni
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [fa-discuss] Re: [fa-discuss] Re: [fa-discuss] کجا رو ترجمه کنم؟

من بخش
https://translations.documentfoundation.org/fa/libo34x_ui/crashrep/translate.html?unitstates=fuzzy,untranslated

را ترجمه کردم. امید‌وارم ترجمه بدی نشده باشد.

2011/8/18 Hossein Noorikhah <[hidden email]>

> سلام،
>
> با ترجمۀ بخش‌های مهم لیبره آفیس، تقریباً 50% درصد واژه‌های موجود در این
> نرم‌افزار به فارسی برگردانده شده است. اما هنوز یک بخش پراستفاده یعنی «صفحه
> گسترده» به طور کامل ترجمه نشده که از اهمیت زیادی هم برخوردار می‌باشد. این
> بخش، در پوتل با نام ماژول SC قابل مشاهده بوده و تقریباً شامل 6000 رشته
> ترجمه
> نشده است.
>
>
> اولویت فعلی ترجمۀ لیبره آفیس، ترجمۀ این بخش است. برای ترجمه، از پیوند زیر
> استفاده کنید:
>
> SC
>
>
> https://translations.documentfoundation.org/fa/libo34x_ui/sc/source/ui/src.po/translate/?unitstates=untranslated
>
> علاوه بر این، می‌توانید در ترجمۀ بخش‌هائی که تعداد کمی رشتۀ ترجمه نشده
> دارند، کمک کنید. به طور خاص، 3 بخش زیر مهم هستند:
>
> Crashrep
>
> https://translations.documentfoundation.org/fa/libo34x_ui/crashrep/translate.html?unitstates=fuzzy,untranslated
>
> Report Design
>
> https://translations.documentfoundation.org/fa/libo34x_ui/reportdesign/translate.html?unitstates=fuzzy,untranslated
>
> Chart 2
>
> https://translations.documentfoundation.org/fa/libo34x_ui/chart2/translate.html?unitstates=fuzzy,untranslated
> این مطلب در وبلاگ لیبره آفیس فارسی:
> http://libreoffice.ir/blog/1390/05/sc-translation/
>
> حسین
>
> 2011/8/18 Afshin Falatooni <[hidden email]>
>
> > سلام.
> > مسؤل تأیید ترجمه‌های پیشنهاد‌شده فعلاً فقط با حسین جان است.
> > من یکی دو روز پیش که با ایشان صحبت می‌کردم، نظرشان این بود که اولویت بعدی
> > ترجمه صفحه‌گسترده است که بیش از ۶۰۰۰ رشته است.
> > حالا احتمالاً خودشان بیش‌تر توضیح خواهند داد...
> >
> > 2011/8/18 Sasan Namiranian <[hidden email]>
> >
> > > حسین دو تا لینک داده بود که اولویت ترجمه‌مون رو روی اون‌ها بزاریم و
> الان
> > > اون‌ها ترجمه شده‌ند. الان کجا رو ترجمه کنیم؟ هر قسمت که دوست داشتیم؟ من
> > > حدود
> > > ۱۰ تا Suggest داشتم چرا کسی اون ها رو تایید نمی‌کنه؟
> > > --
> > > Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
> > > Posting guidelines + more:
> http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
> > > List archive: http://listarchives.libreoffice.org/fa/discuss/
> > > All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
> > > deleted
> > >
> >
> >
> >
> > --
> > *http://falatooni.ir* <http://falatooni.ir>
> > --
> > Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
> > Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
> > List archive: http://listarchives.libreoffice.org/fa/discuss/
> > All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
> > deleted
> >
> --
> Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
> Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
> List archive: http://listarchives.libreoffice.org/fa/discuss/
> All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
> deleted
>--
*http://falatooni.ir* <http://falatooni.ir>
--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/fa/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted
Hossein Noorikhah Hossein Noorikhah
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [fa-discuss] Re: [fa-discuss] Re: [fa-discuss] Re: [fa-discuss] کجا رو ترجمه کنم؟

سلام،
افشین جان، ممنونم. بخش crashrep بازبینی و تکمیل شد.

ساسان عزیز، لطفاً بفرمائید کدام بخش را ترجمه کرده‌اید تا سریع‌تر بازبینی
شود.

حسین

2011/8/18 Afshin Falatooni <[hidden email]>

> من بخش
>
> https://translations.documentfoundation.org/fa/libo34x_ui/crashrep/translate.html?unitstates=fuzzy,untranslated
>
> را ترجمه کردم. امید‌وارم ترجمه بدی نشده باشد.
>
> 2011/8/18 Hossein Noorikhah <[hidden email]>
>
> > سلام،
> >
> > با ترجمۀ بخش‌های مهم لیبره آفیس، تقریباً 50% درصد واژه‌های موجود در این
> > نرم‌افزار به فارسی برگردانده شده است. اما هنوز یک بخش پراستفاده یعنی
> «صفحه
> > گسترده» به طور کامل ترجمه نشده که از اهمیت زیادی هم برخوردار می‌باشد. این
> > بخش، در پوتل با نام ماژول SC قابل مشاهده بوده و تقریباً شامل 6000 رشته
> > ترجمه
> > نشده است.
> >
> >
> > اولویت فعلی ترجمۀ لیبره آفیس، ترجمۀ این بخش است. برای ترجمه، از پیوند زیر
> > استفاده کنید:
> >
> > SC
> >
> >
> >
> https://translations.documentfoundation.org/fa/libo34x_ui/sc/source/ui/src.po/translate/?unitstates=untranslated
> >
> > علاوه بر این، می‌توانید در ترجمۀ بخش‌هائی که تعداد کمی رشتۀ ترجمه نشده
> > دارند، کمک کنید. به طور خاص، 3 بخش زیر مهم هستند:
> >
> > Crashrep
> >
> >
> https://translations.documentfoundation.org/fa/libo34x_ui/crashrep/translate.html?unitstates=fuzzy,untranslated
> >
> > Report Design
> >
> >
> https://translations.documentfoundation.org/fa/libo34x_ui/reportdesign/translate.html?unitstates=fuzzy,untranslated
> >
> > Chart 2
> >
> >
> https://translations.documentfoundation.org/fa/libo34x_ui/chart2/translate.html?unitstates=fuzzy,untranslated
> > این مطلب در وبلاگ لیبره آفیس فارسی:
> > http://libreoffice.ir/blog/1390/05/sc-translation/
> >
> > حسین
> >
> > 2011/8/18 Afshin Falatooni <[hidden email]>
> >
> > > سلام.
> > > مسؤل تأیید ترجمه‌های پیشنهاد‌شده فعلاً فقط با حسین جان است.
> > > من یکی دو روز پیش که با ایشان صحبت می‌کردم، نظرشان این بود که اولویت
> بعدی
> > > ترجمه صفحه‌گسترده است که بیش از ۶۰۰۰ رشته است.
> > > حالا احتمالاً خودشان بیش‌تر توضیح خواهند داد...
> > >
> > > 2011/8/18 Sasan Namiranian <[hidden email]>
> > >
> > > > حسین دو تا لینک داده بود که اولویت ترجمه‌مون رو روی اون‌ها بزاریم و
> > الان
> > > > اون‌ها ترجمه شده‌ند. الان کجا رو ترجمه کنیم؟ هر قسمت که دوست داشتیم؟
> من
> > > > حدود
> > > > ۱۰ تا Suggest داشتم چرا کسی اون ها رو تایید نمی‌کنه؟
> > > > --
> > > > Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
> > > > Posting guidelines + more:
> > http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
> > > > List archive: http://listarchives.libreoffice.org/fa/discuss/
> > > > All messages sent to this list will be publicly archived and cannot
> be
> > > > deleted
> > > >
> > >
> > >
> > >
> > > --
> > > *http://falatooni.ir* <http://falatooni.ir>
> > > --
> > > Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
> > > Posting guidelines + more:
> http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
> > > List archive: http://listarchives.libreoffice.org/fa/discuss/
> > > All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
> > > deleted
> > >
> > --
> > Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
> > Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
> > List archive: http://listarchives.libreoffice.org/fa/discuss/
> > All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
> > deleted
> >
>
>
>
> --
> *http://falatooni.ir* <http://falatooni.ir>
> --
> Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
> Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
> List archive: http://listarchives.libreoffice.org/fa/discuss/
> All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
> deleted
>
--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/fa/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted
Sasan Namiranian Sasan Namiranian
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [fa-discuss] Re: [fa-discuss] Re: [fa-discuss] Re: [fa-discuss] Re: [fa-discuss] کجا رو ترجمه کنم؟

حسین جان حدود ۳۳ تا پیشنهاد توی این بخش داشتم
https://translations.documentfoundation.org/fa/libo34x_ui/connectivity/source/resource.po/translate

2011/8/19 Hossein Noorikhah <[hidden email]>

سلام،
افشین جان، ممنونم. بخش crashrep بازبینی و تکمیل شد.

ساسان عزیز، لطفاً بفرمائید کدام بخش را ترجمه کرده‌اید تا سریع‌تر بازبینی
شود.

حسین
--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/fa/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted