Εισαγωγή γραφικού σε περίγραμμα σελίδας

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Katerina Spironikou Katerina Spironikou
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Εισαγωγή γραφικού σε περίγραμμα σελίδας

Σε παλιότερη έκδοση μπορούσα να προσθέσω γραφικό στο περίγραμμα σελίδας . Τώρα πως γίνεται;
--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/el/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy