Επαναλαμβανόμενη ανάκτηση εγγράφου -- Σφάλμα ή λανθασμένες ρυθμίσεις;

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
george fragos george fragos
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Επαναλαμβανόμενη ανάκτηση εγγράφου -- Σφάλμα ή λανθασμένες ρυθμίσεις;

  Κάθε φορά που ανοίγω ένα αποθηκευμένο έγγραφο odt το Writer μου ζητάει
να κάνω ανάκτησή του! Το έγγραφο ανακτάται επιτυχώς, αλλά γιατί ζητάει
ανάκτηση _ήδη αποθηκευμένου_ εγγράφου...; Ποιες ρυθμίσεις πρέπει να
κοιτάξω...;

  Γιώργος

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/el/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy