Como podo empregar as opcións de autocorrección do español nun docuimento en galego?

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Alfonso Javier Barbadillo Marán-2 Alfonso Javier Barbadillo Marán-2
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Como podo empregar as opcións de autocorrección do español nun docuimento en galego?

Ola,

Se o idioma dun documento (calc ou write) é o español, cando escribo
6,02·10^2 ^3 a autocorrección convérteo en 6,02·10²³.

Pero cando o idioma e o galego eso non vai así.

Podo apañarme copiando o arquivo "acor_es-ES.dat" (na ruta de
autocorrección) e cambiando o nome a copia como "acor_gl-ES.dat". Pero o
as palabras que aparecen nel están en castelán. Non é que amole moito
porque o arquivo de autocorrección en galego que instala Libreoffice
6.0.6 está baleiro.

Pero gostaríame facelo dun xeito menos trapalleiro.

Gracias

Alfonso Barbadillo--
Correo a [hidden email] para saber como desubscribirse
O arquivo está dispoñible en https://listarchives.libreoffice.org/gl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy