Hjelp oss med å holde arkivet ryddig for framtida.

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Olav Dahlum Olav Dahlum
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Hjelp oss med å holde arkivet ryddig for framtida.

Hjelp oss med å holde arkivet ryddig, slik at framtidig informasjon
blir lett å finne igjen. Vær derfor bevisst på hvilken liste du
sender e-post til og husk at innholdet har evig holdbarhetsdato.

-LibreOffice Norge

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/no/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted