[Naudotojai] SchoolTool

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Antanas Budriūnas Antanas Budriūnas
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Naudotojai] SchoolTool

Sveiki,

gal kas žinote apie SchoolTool naudojimą Lietuvos švietime?
El. dienynų apžvalgose jos nemačiau. Ar yra ją naudojančių mokyklų?
Ar yra kokių rimtų kliūčių jos naudojimui?


Antanas Budriūnas
_______________________________________________
Naudotojai mailing list
[hidden email]
https://lists.akl.lt/mailman/listinfo/naudotojai