Re: Norsk bruker?

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Olav Dahlum Olav Dahlum
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Norsk bruker?

On 06/04/11 10:18, Jan Holone wrote:
> hei, har lastet ned LBo - konvertering av ppsx filer virker ikke i win7
> i motsetning til OOo som ordner det greit.

Hei Jan.

Har du en testfil jeg kan prøve?

-Olav

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/no/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted