Zmieniający się obaz w LibreOffice Calc

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Joanna Samsel Joanna Samsel
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Zmieniający się obaz w LibreOffice Calc

Witam,

Chciałabym dodać do dokutemu utworzonego w LibreOfiice Calc w wersji 5.3.4
obraz zmieniający się w zależności od wybranej wartości z listy rozwijanej.
Proszę o informacje na temat tego czy jest to możliwe do wykonania w
programie Calc lub innym z państwa pakietu, a jeśli tak to przy pomocy
jakich narzędzi mogę skorzystać.

 


Z poważaniem,

Joanna Samsel
Młodszy Programista
Dział Informatyczny
Zespół Wsparcia Systemów ITtel.: +48 22 311 12 42
wew.: 1242

 

       

 

       

 


  _____  


 <http://www.unity-t.pl/> Opis: unity_t_logo

UNITY-T Sp. z o.o., 02-676 Warszawa, ul. Postępu 17
Oznaczenie sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy K.R.S, Wysokość kapitału zakładowego: 80.000,00 zł,
Numer KRS 0000105877, NIP 739-30-85-266

 


P

Dbaj z nami o Środowisko!
Nie drukuj tej wiadomości, ani innych dokumentów, jeśli nie jest to
konieczne.

 

 


--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/pl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted