[gl-discuss] Fwd: Correccións nome das funcions en Calc

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Anton Meixome Anton Meixome
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[gl-discuss] Fwd: Correccións nome das funcions en Calc

Reenvío á lista para compartir esta interesante colaboración


---------- Forwarded message ----------
From: xose manuel <[hidden email]>
Date: 2013/7/21
Subject: Correccións nome das funcions en Calc
To: [hidden email]


«Bruxuleando» pola web
http://mail-archives.apache.org/mod_mbox/openoffice-dev/201305.mbox/%3C5188B58C.4040507@...%3E
atopei iste enderezo de correo-e como o de Antón Méixome contribuidor
na traducción ao galego das OpenOffice-like. Se acaso non fora
correcto destinatario ou enderezo, prego se me disculpe.

O propósito diste correo é a mellora da traducción e funcionamento de
CALC en ApacheOpenOffice e LibreOffice
Hai algunhas fucións mal/non traducidas, equívocas ou que faltan.
Particularmente graves son en ApacheOpenOffice mismo nome para dúas
funcións distintas_ (Ex.: COUNTIF→CONTARSE / COUNTIFS→CONTARSE ...)
cousa que tamén ocorre con SUMIFS→SUMARSE no LibreOffice.
Ista duplicidade de nomes, lóxicamente, impide o correcto uso da folla
de cálculo.


Adxunto un ficheiro co resumo de erros de toda-las funcións AOO-LibO


--
Antón Méixome - Galician Native Lang Coordination
Galician community LibO & AOO

--
Correo a [hidden email] para saber como desubscribirse
O arquivo está dispoñible en http://listarchives.libreoffice.org/gl/discuss/
As mensaxes enviadas a esta lista terán arquivo público, non se poderán borrar