[gl-discuss] Igalia con LibreOffice

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Anton Meixome Anton Meixome
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[gl-discuss] Igalia con LibreOffice

Era de esperar é resulta unha magnífica noticia

http://www.igalia.com/nc/igalia-247/news/item/igalia-joins-efforts-providing-support-to-libreoffice-and-the-document-foundation/


--
Antón Méixome - Galician Native Lang Coordination
Galician community LibO & AOO

--
Correo a [hidden email] para saber como desubscribirse
O arquivo está dispoñible en http://listarchives.libreoffice.org/gl/discuss/
As mensaxes enviadas a esta lista terán arquivo público, non se poderán borrar