[gl-discuss] LibreOffice vs OpenOffice: Anatomical study of a fork

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Miguel Bouzada Miguel Bouzada
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[gl-discuss] LibreOffice vs OpenOffice: Anatomical study of a fork

http://www.antelink.com/blog/libreoffice-vs-openoffice-anatomical-study-fork.html

--
Membro de «The Document Foundation projects» http://gl.libreoffice.org
Membro de «Proxecto Trasno» http://trasno.net
Membro do «Grupo de Amigos Linux de Pontevedra (GALPon)» http://galpon.org
Co-coordinador do proxecto «GALPon MiniNo» http://minino.galpon.org

--
Correo a [hidden email] para saber como desubscribirse
O arquivo está dispoñible en http://listarchives.libreoffice.org/gl/discuss/
As mensaxes enviadas a esta lista terán arquivo público, non se poderán borrar