[gl-discuss] Novidades da TDF

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Anton Meixome Anton Meixome
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[gl-discuss] Novidades da TDF

A Fundación acaba de obter un certificado raíz dixital de Cacert para
poder asinar documentos e correos

http://blog.documentfoundation.org/2012/04/16/tdf-now-certified-by-cacert/

--
Antón Méixome - Galician Native Lang Coordination
Blog about Galician Office Suite
Galician community OOo.org & LibO
http://blog.openoffice.gl

--
Correo a [hidden email] para saber como desubscribirse
O arquivo está dispoñible en http://listarchives.libreoffice.org/gl/discuss/
As mensaxes enviadas a esta lista terán arquivo público, non se poderán borrar