[gl-discuss] Previsión de versións para o que queda de ano

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Anton Meixome Anton Meixome
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[gl-discuss] Previsión de versións para o que queda de ano

http://wiki.documentfoundation.org/ReleasePlan#3.6_release

--
Antón Méixome - Galician Native Lang Coordination
Blog about Galician Office Suite
Galician community OOo.org & LibO
http://blog.openoffice.gl

--
Correo a [hidden email] para saber como desubscribirse
O arquivo está dispoñible en http://listarchives.libreoffice.org/gl/discuss/
As mensaxes enviadas a esta lista terán arquivo público, non se poderán borrar