[gl-discuss] Tradución LibreOffice

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Cristian Estévez Hermida Cristian Estévez Hermida
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[gl-discuss] Tradución LibreOffice

Ola,
o meu nome é Cristian. Son un alumno de tradución e interpretación a punto
de rematar a carreira. Fai xa un tempo que estou suscrito á lista de correo
do proxecto Trasno, e a miña intención era colaborar traducindo WordPress,
pero como a tradución xa a están levando outros e a última versión está
100% en galego, decidín colaborar na tradución de LibreOffice.

--
Correo a [hidden email] para saber como desubscribirse
O arquivo está dispoñible en http://listarchives.libreoffice.org/gl/discuss/
As mensaxes enviadas a esta lista terán arquivo público, non se poderán borrar