[gl-discuss] probadores de betas

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Anton Meixome Anton Meixome
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[gl-discuss] probadores de betas

LIbreOffice cada vez ofrece máis oportunidades de lograr unha suite de
calidade. O programa de QA está producindo realmente grandes
resultados.


Para probar as compilacións diarias da 4.1.0 (só windows)


http://dev-builds.libreoffice.org/daily/libreoffice-4-1/Win-x86_9-Voreppe/current/


Resulta especialmente útil para atopar bugs e problemas coa tradución
nunha fase temperá

Para as compilacións xerais


 http://dev-builds.libreoffice.org/pre-releases/

De momento, calquera erro agradécese notificalo aquí na lista, tanto
de tradución como de funcionalidade.


Un saúdo,

Antón

--
Antón Méixome - Galician Native Lang Coordination
Galician community LibO & AOO

--
Correo a [hidden email] para saber como desubscribirse
O arquivo está dispoñible en http://listarchives.libreoffice.org/gl/discuss/
As mensaxes enviadas a esta lista terán arquivo público, non se poderán borrar