ne rade jezični alati nakon nadogradnje LibreOfficea 3.4.* na MS Windows

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
rpr // rpr //
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

ne rade jezični alati nakon nadogradnje LibreOfficea 3.4.* na MS Windows

Uočeno je da LibreOffice ver. 3.4.* za MS Windows ima grešku koja se
pojavljuje nakon nadogradnje na novu verziju, npr. s 3.4.2 na 3.4.3, a
očituje se u tome da se pokvare postavke za dostupne jezične module pa
više ne radi provjera pravopisa i gramatike te rastavljanje riječi.

Greška se može popraviti tako da se određena datoteka kopira iz
instalacijskog direktorija u korisnikove postavke za LibreOffice.
To se može postići npr. putem sljedećih naredbi koje treba
izvršiti pod svakim korisnikom koji ima taj problem:

set subDir="bundled\registry\com.sun.star.comp.deployment.configuration.PackageRegistryBackend"
set source="%ProgramFiles%\LibreOffice 3.4\share\prereg\%subDir%\configmgr.ini"
set destination="%APPDATA%\LibreOffice\3\user\extensions\%subDir%\configmgr.ini"
copy /y %source% %destination%

Naredbe treba kopirati u komandni prozor (cmd.exe) ili snimiti u neku
datoteku s nastavkom .cmd i zatim izvršiti skriptu dvostrukim klikom.
Testirano je da skripta radi na 32-bitnim Windows XP i Windows 7.

Više o tom problemu može se naći na stranici
https://bugs.freedesktop.org/show_bug.cgi?id=37195

-- rpr.

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/hr/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted