pauze in audio in een dia in Impress...

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Pieter Pieter
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

pauze in audio in een dia in Impress...

Ik vraag die voor iem. anders:

Als ik een stuk audio in een dia stop in Impress, is er dan een manier
om dat stuk audio te pauzeren en later weer "aan" te zetten?
Ik zie wel dat ik de audio geselecteerd kan houden en er het effect
"Pauze schakelen" aan kan verbinden uit de categorie "Verscheidene
effecten". Als je daarna tijdens de presentatie klikt op de audio wordt
hij inderdaad uitgeschakeld maar ik kan niet een manier vinden om die
audio dan weer "aan" te zetten. Als ik dat probeer krijg ik gewoon de
volgende dia.
Ik kan het ook niet vinden in de help-functie.
Weet iemand het?
Pieter

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted