[sv-users] Re: Subject: Digest of users@sv.libreoffice.org issue 195 (437-440)

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Gunilla Gårdmo Gunilla Gårdmo
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[sv-users] Re: Subject: Digest of users@sv.libreoffice.org issue 195 (437-440)

Har nu ersatt den svenska versionen av LibreOffice med den engelska
5.4.4.2 och därmed försvann problemet.
Rolf Gårdmo


Den 2017-12-19 kl. 17:00, skrev [hidden email]:

> Topics (messages 437 through 440):
> - [sv-users] Varför öppnas mina tidigare sparade dokument i  Skrivskyddat läge och därmed låsta för redige ring. Jag inte har inte lagt till skrivskydd i något dokumen t? Gäller Writer, Calc och Impress men inte Draw. En dia logruta med följande text visas:,,Dokumentfil 'doknamn'  är låst för redigering av dig på ett annat sy stem sedan,Öppna dokumentet skrivskyddat eller ignorera eg en fillåsning och öppna dokumentet.,,Jag kan f örvisso öppna och redigera men måste då spara  med annat namn.
> -       437 - Gunilla Gårdmo <[hidden email]>
> -
> - [sv-users] Bouncing messages
> -       438 - <[hidden email]>
> -
> - [sv-users] Bouncing messages
> -       439 - Johnny Rosenberg <[hidden email]>
> -
> - [sv-users] Varför öppnas mina tidigare sparade  dokument i Skrivskyddat läge och därmed låsta för redig ering. Jag inte har inte lagt till skrivskydd i något dokum ent? Gäller Writer, Calc och Impress men inte Draw. En dial ogruta med följande text visas:,,Dokumentfil 'doknamn' är  låst för redigering av dig på ett annat system sedan,Öpp na dokumentet skrivskyddat eller ignorera egen fillåsning o ch öppna dokumentet.,,Jag kan förvisso öppna och redigera  men måste då spara med annat namn.
> -       440 - Johnny Rosenberg <[hidden email]>
> -
>


---
Detta e-postmeddelande har sökts igenom efter virus med antivirusprogram från Avast.
https://www.avast.com/antivirus


--
For unsubscribe instructions e-mail to: [hidden email]
Problems? https://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/sv/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted